CEPS je 27. novembra 2017. u Briselu učestvovao na prvom sastanku Upravnog odbora COST akcije  CA16206 – Osnaživanje budućih generacija naučnika u oblasti socijalnih preduzeća.

COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji) je najstariji evropski okvir koji podržava transnacionalnu saradnju među istraživačima, inženjerima i naučnicima širom Evrope. Na osnovu evropskog međuvladinog okvira za saradnju u nauci i tehnologiji, COST od svog osnivanja 1971. godine doprinosi zatvaranju jaza između naučnika, kreatora politike i društava širom Evrope i dalje.

CEPS je ponosan što je dio EMPOWER-SE akcije – Osnaživanje budućih generacija naučnika u oblasti socijalnih preduzeća.

Socijalna preduzeća (SE) su organizacije koje kombinuju preduzetničku dinamiku za pružanje usluga ili roba s društvenim ciljevima koji imaju primat. SE prirodno prelazi razne vrste granica: sektorske (javni sektor, poslovni sektor, kooperative, asocijacije), resurse (obezbjeđujući ih sa tržišta, putem javnih nabavki, grantova i uz filantropsku podršku) i oblasti aktivnosti (lične usluge, finansije, industrija reciklaže, energetika i transport, lanci snabdijevanja prehrambenim proizvodima …).

Ova EMPOWER-SE akcija ima za cilj:

(1) da doprinose sveobuhvatnom razumijevanju različitosti modela SE koji se pojavljuju širom Evrope i širom svijeta; uslova njihovog nastanka i razvoja; i njihov doprinos ključnim industrijama za razvoj održivih društava prevazilaženjem postojeće fragmentacije u nivoima znanja sa geografske i disciplinarne tačke gledišta;

(2) osnaživanje budućih generacija SE stručnjaka, usredsređujući se na proširenje naučne zajednice SE u manje istraživački intenzivne zemlje gdje je ovaj koncept i dalje u embrionalnoj fazi ili nepostojeći; i

(3) podsticanje politike zasnovane na dokazima od lokalnog do evropskog nivoa i podrška razvoju SE i njihovih ekosistema u sinergiji sa glavnim predstavnicima industrije i zainteresovanim stranama. Akcija će sprovoditi mehanizme umrežavanja (radne grupe, konferencije, sastanke, radionice za donosioce politika, lokalne razgovore sa zainteresovanim stranama, kratkoročne naučne misije, škole za obuku, komunikacione alate uključujući kratke informacije o zainteresovanim stranama i promociju putem interneta) kako bi se povezale fragmentirane zajednice i doprinijelo zatvaranju jaza između naučne zajednice, donosilaca politika i društava širom Evrope i dalje.