CEPS je kao dio evropskog konzorcijuma, na čelu sa Evropskim istraživačkim institutom za zadruge i socijalna preduzeća – EURICSE i Međunarodnom istraživačkom mrežom EMES, sproveo istraživanje “Mapiranje socijalnih preduzeća i njihovih eko-sistema u Evropi”, koje je finansirano od strane Evropske komisije.

Studija ima za cilj da procijeni stanje i razvoj socijalnih preduzeća u različitim zemljama (21 EU + 7 zemalja van EU), u skladu sa definicijom Inicijative za društveni biznis (SBI), uključujući:

  • trenutno stanje u smislu tipičnih oblika, procijenjenog broja, ključnih karakteristika i uloge socijalnih preduzeća
  • glavne prepreke sa kojima se suočavaju socijalna preduzeća
  • ključne pomake i inicijative koje su preduzete ili su u pripremi, a očekuje se da imaju značajan uticaj na razvoj socijalnih preduzeća.

Istraživanje o stanju socijalnih preduzeća u Crnoj Gori možete preuzeti sa sljedećeg linka.

Izvještaje o stanju socijalnih preduzeća u drugim zemljama obuhvaćenim istraživanjem možete naći na sajtovima Evropske komisije i EMES.