Centar za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS) u okviru projekta “Osnaži da zaposliš za lokalni rast – eGrowth”, koji se realizuje u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu poziva nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore da se prijave za program obuke koja se realizuje sa ciljem obezbjeđenja „teže dostupnih” vještina i kompetencija nezaposlenih lica za potrebe tržišta rada.

Ciljnu grupu projekta čine tražioci posla sa niskim nivoom obrazovanja ili kvalifikacija i vještina koje ne odgovaraju potražnji tržišta rada i dugoročno nezaposlena lica širom Crne Gore koja su zainteresovana za sticanje „teže dostupnih“ vještina, kompetencija, znanja i stavova, prvenstveno (ali ne isključivo) žene i mladi.

Krajnji korisnici projekta su poslodavci koji žele zaposliti nove radnike koji su razvili “teže dostupne” vještine, kompetencije, znanja i stavove, kao i svi ključni akteri u privredi.

🎯

Prijave putem sljedećeg linka.

Projektom je predviđena obuka za najmanje 180 nezaposlenih lica koja će steći znanja, vještine i kompetencije neophodne za obezbjeđenje zaposlenja, sa ciljem da najmanje 30% obučenih lica dođe do zaposlenja do kraja realizacije projekta. U okviru projekta će biti kreirana lokalna platforma za usklađivanje ponude i potražnje radne snage na tržištu rada, na osnovu vještina i kvalifikacija, kako bi se nezaposlena lica i poslodavci međusobno mogli umrežavati.

Program obuke obuhvata:

  • Lični razvoj i karijerno savjetovanje (transverzalne vještine, lične vještine, karijerno planiranje)
  • Preduzetništvo i biznis (poslovno planiranje, menadžment, ljudski resursi, marketing, finansijski menadžement)

Obuka će se izvoditi online što korisnicima pruža fleksibilnost u radu, da obuku prate tempom i brzinom koja im najviše odgovara, u okruženju koje njima odgovara, uz neograničenu upotrebu dostupnog obrazovnog materijala putem online platforme egrow.meNa početku i kraju obuke biće organizovani kraći treninzi u cilju unaprijeđenja procesa obuke.

Svi učesnici/e programa na kraju će dobiti sertifikate o pohađanim obukama i biti u prilici da se umreže sa poslodavcima na tržištu rada. Uslov za dobijanje sertifikata je uspješno položeni testovi koji će biti organizovani online.

Tokom cjelokupnog programa učesnici/e će imati na raspolaganju mentorsku podršku, dok će na kraju programa svaki od učesnika/ca razviti lični plan razvoja karijere.

Program se realizuje za potrebe nezaposlenih lica, posebno mladih i žena, u cilju podsticanja zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, kroz edukaciju korisnika o ličnom i profesionalnom razvoju, savjetovanje u karijeri, psihosocijalnu podršku i podršku vezanu za obezbjeđenje ključnih znanja, vještina i kompetencija neophodnih na tržištu rada.

 

Ovaj projekat je kofinansiran od strane Evropske unije.

 

 

Obuka uključuje dva programa koji će se odvijati paralelno: 1) Plan ličnog razvoja i 2) Plan poslovnog razvoja. Oba uključuju: višemjesečnu internetsku obuku, webinare iz različitih područja ličnog i profesionalnog razvoja, mentorstvo od strane predavača, savjete i uputstva, online šablone, materijale s predavanja i vježbi, definisane karijerne ciljeve, pojedinačne akcijske planove, planove za razvoj karijere, spisak stručne literature za dalje individualno usavršavanje i sl.