Naredni samit o Zapadnom Balkanu, u okviru Berlinskog procesa, biće održan 9. i 10. jula u Londonu, a jedna od glavnih tema biće jačanje ekonomske stabilnosti, uključujući razvoj preduzetništva u cilju smanjenja nezaposlenosti mladih.

CEPS je učestvovao na dvodnevnoj konferenciji mladih zapadnog Balkana koju je u Prištini 27. i 28. marta organizovao Britanski savjet. Ovaj događaj je okupio 65 različitih aktera iz regiona (Zapadno-balkanska šestorka – WB6) i Ujedinjenog Kraljevstva.

Predstavili smo položaj mladih u Crnoj Gori i rezultate programa Aktivni građani, koji smo realizovali uz podršku Britanskog savjeta. Takođe, učestvovali smo u kreiranju preporuka koje se tiču osnaživanja mladih u sljedećim oblastima: 1) angažovanje i učešće mladih, 2) međukulturni dijalog i mobilnost i 3) zapošljivost i preduzetništvo mladih, koje će biti tema Londonskog samita.

Na konferenciji su, između ostalog, razmatrana sljedeća pitanja:

1. Što možemo da uradimo kako bi povećali neophodne vještine za zapošljavanje mladih?
2. Koje su prepreke za zapošljavanje i preduzetništvo mladih?
3. Kako možemo podržati razvoj kreativnosti među mladima?
4. Kako možemo učiniti tehnologije dostupnim u cilju osnaživanja kreativnosti i inovativnosti mladih?
5. Što treba uraditi u cilju podrške marginalizovanim mladima?
6. Kako možemo da olakšamo i podržimo talente i preduzetničke vještine mladih?

Prilikom analize položaja mladih, razmatran je pristup investicijama, mogućnosti finansiranja i razvoj industrija, pristup obrazovanju, mogućnosti umrežavanja, raspoloživost obuka u oblasti preduzetništva i poslovna regulativa u regionu.

Ključne preporuke u ovoj oblasti koje će biti razmatrane tokom Londonskog samita su:

1. Prepreke za zapošljavanje i preduzetništvo:
– Edukacija i vještine, naročito kod pokretanja biznisa: Stručno osposobljavanje, mogućnost stažiranja, preduzetničke obuke, smanjenje finansijskih troškova za obrazovanje, razvoj “mekih” vještina, volonterski okvir (i prepoznavanje), izgradnja kapaciteta za edukatore, više inovacija u obrazovnom sistemu

2. Smanjenje prepreka za pokretanje poslovanja:
– Poslovna regulativa za preduzetništvo mladih: porezi, administracija; rana faza ulaganja i podrška finansiranju osnivačkog kapitala, bolje politike i niske prepreke za ulazak na tržište, šeme podsticaja za omladinske preduzetnike
– Posebno se fokusirati na sistem bez poreza za omladinska preduzeća

3. Umrežavanje, označavanje, povezivanje i modeliranje uloga:
– Bolje veze između vlade, preduzeća i mladih; veća podrška za mreže, modeliranje uloga i razmjena najboljih praksi, razvijanje institucionalnog okvira za umrežavanje svih ključnih aktera.

Više informacija o londonskom Samitu o Zapadnom Balkanu možete naći ovdje.