Kako je u toku izrada „Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori za period 2018 – 2022. godina“, čijom izradom ispred Vlade Crne Gore koordinira Ministarstvo ekonomije, CEPS je uputio prijedlog mjera koje se odnose na strateški cilj V – PROMOCIJA PREDUZETNIŠTVA MLADIH, ŽENA I SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA.

Pritom, smatramo da se najveći dio predloženih mjera treba odnositi na sve tri oblasti, s obzirom da se omladinsko preduzetništvo, žensko preduzetništvo i socijalno preduzetništvo često prepliću i jako je teško povući jasni liniju razdvajanja (što po našem mišljenju ni ne treba da se radi).

Ono što je bitno jeste da ova tri tipa preduzetništva mogu značajno doprinijeti socio-ekonomskom razvoju Crne Gore, na način što će kroz iskorišćavanje raspoloživih resursa postati pokretač lokalnog razvoja i generator kreiranja novih radnih mjesta u državi.

Predložene mjere:

STRATEŠKI PODCILJ 5.3: PROMOCIJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

Operativni cilj 1: Uspostavljanje i unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva

Mjera 1.1 Uspostavljanje međusektorske saradnje u cilju efikasne pripreme i sprovođenja javnih politika namijenjenih razvoju i praćenju socijalnog preduzetništva;

Mjera 1.2 Analiza potreba postojećih socijalnih preduzetnika

Mjera 1.3 Analiza zakonodavnog okvira u cilju kreiranja podsticajnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva

Mjera 1.4 Razvoj sistema podsticaja i olakšica za socijalna preduzeća u skladu sa uslovima u Crnoj Gori i potrebama korisnika, uz poštovanje principa zdrave konkurencije

Mjera 1.5 Uspostavljanje jedinstvene evidencije socijalnih preduzeća, razrada kriterijuma i pravila za prepoznavanja socijalnih preduzetnika

Mjera 1.6 Obezbjeđenje povoljnih uslova za korištenje neiskorištenih resursa (javnih prostornih resursa – poslovnih, građevinskih, poljoprivrednih) širom Crne Gore, te osiguranje odgovarajućih izvora finansiranja za potrebe prilagođavanja, uređenja i opremanja infrastrukture za socijalno-preduzetničke aktivnosti

Operativni cilj 2: Uspostavljanje finansijskog okvira za efikasan rad društvenih preduzetnika

Mjera 2.1 Uspostavljanje jedinstvenog garantnog mehanizma/fonda kojim bi se ulagačima smanjili rizici, a socijalnim preduzetnicima olakšao pristup tržištu kapitala

Mjera 2.2 Sistemska finansijska podrška razvoju sektora socijalnog preduzetništva kroz evropske fondove i programe, uz budžetsko sufinansiranje

Mjera 2.3 Uspostavljanje okvira za finansiranje socijalnog preduzetništva iz postojećih fondova usmjerenih za finansiranje nevladinih organizacija

Mjera 2.4 Podrška razvoju sistema inovativnih finansijskih instrumenata za podsticanje socijalnog preduzetništva i društvenih inovacija

Mjera 2.5 Promocija fondova koji nude bespovratna sredstava socijalnim preduzetnicima za zapošljavanje teže zapošljivih grupa, razvoj i unaprjeđenje socijalnih usluga i ulaganja u društvene inovacije

Operativni cilj 3: Obezbjeđenje potrebnih znanja i vještina

MJERA 3.1 Promocija važnosti i uloge socijalnog preduzetništva kroz sve oblike obrazovanja

Mjera 3.2 Podrška obrazovnim ustanovama za pružanje obrazovanja u oblasti socijalnog preduzetništva

Mjera 3.3 Podrška projektima koji promovišu cjeloživotno učenje u oblasti socijalnog preduzetništva

Mjera 3.4 Informisanje javnog i civilnog sektora o mogućnostima i modelima razvoja i podrške socijalnog poduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou

Mjera 3.5 Finansijsko i poresko opismenjavanje za socijalne preduzetnike

Operativni cilj 4: Promocija, umrežavanje i zagovaranje interesa socijalnih preduzetnika

Mjera 4.1 Unaprjeđenje vidljivosti uloge i mogućnosti socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori i informisanje opšte javnosti o temama u vezi sa socijalnim preduzetništvom

Mjera 4.2 Promocija primjera dobre prakse socijalnih preduzetnika kroz organizaciju javnih događanja

Mjera 4.3 Podrška inicijativama i projektima koji promovišu socijalno preduzetništvo

Mjera 4.4 Podrška zajedničkom nastupu socijalnih preduzeća na tržištu te podrška izgradnji zajedničkih proizvoda i usluga

Mjera 4.5 Sektorsko umrežavanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori

Prilikom kreiranja prijedloga za strateški cilj V „Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori za period 2018 – 2022. godina“ koristili smo smjernice Strategije za mlade 2017-2021 (u dijelu “Zapošljavanje”) i hrvatske Strategije razvoj društvenog poduzetnišva, s obzirom da je Hrvatska, od zemalja u regionu, najdalje otišla u definisanju institucionalnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva .

Iako se u crnogorskom jeziku podjednako koriste termini socijalno preduzetništvo i društveno preduzetništvo za označavanje poslovanja s društvenim ciljem, za potrebe ove Strategije koristi se pojam Socijalno preduzetništvo, u skladu sa “Nacionalnom strategijom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020” , kao i “Strategijom unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020” .